RSS
poniedziałek, 09 maja 2016
Nieskuteczna pułapka KOD-u. Czekam na półfinał z udziałem Rosy

Wiele szumu towarzyszyło marszowi organizowanemu przez KOD. Zauważyłem, że uczestniczyło w nim wielu polityków, którzy stracili swoje wpływy i teraz pozostało im już tylko podnoszenie sztucznego larum. Liczyłem też na odpowiedź na pytanie przeciwko czemu protestują? W końcu nikt nie wyprowadza Polski z Unii Europejskiej. Łukasz Warzecha z tygodnika "W Sieci" stwierdził nawet, że by to protest przeciwko czemuś, co nie istnieje.

Zwróciłem także uwagę na wypowiedź Marcina Wolskiego z Gazety Polskiej. Napisał on "Jeśli chodzi o powody, jakimi wielu działaczy KOD się kieruje, to marzy im się przede wszystkim sprowokowanie władzy do zachowań niedemokratycznych, tak, aby wyszło na to, że demokracja w Polsce faktycznie jest zagrożona. Jak na razie jednak przedstawiciele rządu są na tyle inteligentni, by nie dać się w taką pułapkę zapędzić".

Cieszy mnie, że radomska Broń podnosi się z kolan. Raczej nie uchroni się przed spadkiem, ale ostatnie mecze to triumf taktyki Dariusza Różańskiego. Pokazuje to, że zmiana na stanowisku trenera była dobrym posunięciem. A ja czerpię satysfakcję podwójnie, bo z obecnym trenerem Broni razem graliśmy przed laty w jednej drużynie.

Nie mogę się już doczekać półfinałowej rywalizacji Rosy z Anwilem Włocławek w Tauron Basket Lidze. Rozpocznie się ona już w tym tygodniu i bardzo chciałbym, żeby do Włocławka ekipy jechały przy stanie 2:0 dla radomian.

16:15, dariusz_wojcik_radom
Link Dodaj komentarz »
środa, 04 maja 2016
"Tak" dla zmian w konstytucji. Populizmowi mówię zdecydowanie "nie"

To był bardzo patriotyczny majowy weekend. Osobiście uczestniczyłem w obchodach Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Radomiu. 

Tematem numer jeden u progu maja, stała się natomiast dyskusja dotycząca polskiej Konstytucji. Podjęli go prezes PiS-u, Jarosław Kaczyński podczas konferencji zorganizowanej z okazji Dnia Flagi Narodowej, a następnie prezydent Andrzej Duda. Trudno nie zgodzić się z prezydentem, że należy pochylić się nad konstytucją z 1997 roku, dokonać wnikliwej jej oceny i przygotować rozwiązania. Ważne, że prezydent od razu określił, iż ewentualne zmiany będą dyskutowane w debacie z polskim społeczeństwem. W końcu to jemu ma służyć ten ważny dokument.

Dużo mówi się też o manifestacji KOD-u w Warszawie, ale argumenty osób związanych z tym ruchem uważam za tani populizm i grę polityczną. Tyle w temacie.

Maturzyści rozpoczęli zmagania z egzaminem dojrzałości. Osobiście mnie ta kwestia nie dotyka, ale trzymam kciuki za każdego ze zdających. Wszystkim życzę, aby pomyślnie zdana matura była ważnym krokiem w kierunku rozwoju każdego z abiturientów.

13:15, dariusz_wojcik_radom
Link Dodaj komentarz »
piątek, 15 kwietnia 2016
Zapowiada się długa i burzliwa sesja.

Długi porządek obrad ma najbliższa, poniedziałkowa sesja Rady Miejskiej w Radomiu.

Najbardziej kontrowersyjny punkt to projekt uchwały zakładający podwyżkę za wodę i ścieki. Temat ten budzi opór nie tylko opozycji, ale również niektórych radnych Platformy Obywatelskiej. Ciekawe czy pan prezydent znajdzie większość do przegłosowania tej kwestii? Znając życie i mając wieloletnie doświadczenie płynące z obrad radnych, myślę, że da sobie radę.

 

Porządek sesji:

Porządek sesji:

1. Przyjęcie protokołu z XXV. sesji Rady Miejskiej w Radomiu.

2. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.

3. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja.

4.  Informacja Powiatowego Urzędu Pracy nt. stanu bezrobocia w mieście i aktualnej sytuacji

     na rynku pracy oraz sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za 2015r.

5. Analiza stanu bezpieczeństwa obszaru miasta Radomia i Powiatu Radomskiego w zakresie  

    ochrony przeciwpożarowej za 2015r.

6. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

    1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2016 – 2035

         oraz dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016r. – druki nr: 218, 219,

    2) zatwierdzenia taryfy stanowiącej zestawienie cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie

         w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Wodociągi Miejskie  w Radomiu Spółka

         z ograniczoną odpowiedzialnością – druk nr 211,

    3) wniesienia wkładu niepieniężnego do MOSiR Sp. z o.o. – druk nr 204,

    4) powierzenia MPK Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu zadania własne-go Gminy Miasta

         Radomia w zakresie transportu osób niepełnosprawnych – druk nr 210,

    5) zmiany uchwały nr 688/2014 w sprawie Systemu Informacji Miejskiej w Radomiu  oraz

         zmiany uchwały nr 330/2012 w sprawie podziału Radomia na obszary Systemu Informacji

         Miejskiej – druki nr: 213, 214,

    6) użyczenia lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Radomia położone-

         go przy ul. Królowej Jadwigi 15 na rzecz Polskiego Związku Nie-widomych – druk nr 203,

    7) podziału Gminy Miasta Radomia na 5 sektorów wywozowych do obsługi gospodarki od-

         padami komunalnymi oraz szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na tere-

         nie Gminy Miasta Radomia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

         nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela  nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druki nr 207, 208

    8) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

         oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia w 2016 r.”

         – druk nr 215,

    9) ustanowienia pomników przyrody: „Fastigiata” i „Korkowiec"– druki nr: 205, 206,

    10) podziału środków z PFRON na realizację przez powiat zadań z zakresu rehabilitacji

         zawodowej i społecznej w 2016r. – druk nr 209,

    11) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na tere-nie miasta Radomia na

         2016r. – druk nr 212,

    12) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych

         o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości

         ich pobrania i wykorzystywania – druk nr 216,

   13) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Ra-domia - druk nr 217,

   14) ustanowienia roku 2016 „Rokiem Protestu Robotniczego Czerwiec 76” – druk nr 220.

8. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

9. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich.

10. Sprawy różne i wolne wnioski:

    1) informacja nt. programu Rodzina 500+,

    2) sprawozdanie z działalności Radomskiej Rady Seniorów,

    3) informacja w sprawie zgłoszonych żądań skierowanych przez właścicieli albo użytkowników wieczystych nieruchomości do gminy w sytuacji gdy korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą

    4) informacja o wydanych decyzjach naliczających jednorazowe opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą lub uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

    5) sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2015”,

    6) sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013 – 2016 za 2015 rok,

    7) sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-wiązywania Problemów Alkoholowych za 2015r.

    8) sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2015.09:48, dariusz_wojcik_radom
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 14 kwietnia 2016
Zdrajcy Polski w Parlamencie Europejskim. Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Nie sposób przejść obojętnie obok rezolucji Parlamentu Europejskiego, dotyczącej Polski. Zacytuję w tym miejscu słowa Pani Premier Beaty Szydło:

„To rezolucja przeciwko polskiemu państwu. Wszyscy polscy politycy, którzy podnieśli rękę za przyjęciem rezolucji, powinni usiąść w zaciszu swoich brukselskich gabinetów i zastanowić się, czy taką decyzję powinien podejmować polski polityk. Czy którykolwiek z nich stanął w obronie polskiego państwa?”.

Polscy politycy, którzy głosowali „za” to zwykli donosiciele. To ludzie bez honoru, dla których słowo „patriotyzm” nie istnieje. Mam dla nich cytat z „Potopu” Henryka Sienkiewicza:

„To zdrajca! Bodajś skonał w rozpaczy, bodajś ród twój wyginął, bodaj diabeł dusze zaprzedał. Zdrajco, zdrajco, zdrajco, po trzykroć zdrajco!”

 

Znamiennym jest, że głosowanie w Parlamencie Europejskim odbyło się w Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Podnoszenie rąk polskich polityków w sprawie rezolucji było niczym strzał w tył głowy polskich oficerów.

Niestety, po raz pierwszy od lat nie mogłem uczestniczyć wczoraj w oficjalnych uroczystościach upamiętniających ofiary zbrodni katyńskiej, zatrzymały mnie ważne obowiązki służbowe.

 

Wieczorem byłem na meczu koszykarzy Rosy z Treflem Sopot. Zwycięstwo jest najważniejsze, ale do pełni formy wciąż jeszcze sporo brakuje.09:17, dariusz_wojcik_radom
Link Komentarze (1) »
środa, 13 kwietnia 2016
Ile jadu, ile nienawiści mogą jeszcze wylać sterowane media?

Każdy dzień zaczynam zazwyczaj od przeglądu prasy i mediów internetowych. Wciąż regularnie kupuję w kiosku tytuły, które cenię, wiadomości z pozostałych szukam w internecie, głównie na portalach.

Niestety z przykrością stwierdzam, że tego co wypisuje się, w niektórych serwisach nie da się już czytać, tyle w tym nienawiści, agresji, taniej sensacji, szczucia na Polskę i Polaków.

Dla dziennikarzy tych sterowanych mediów Jarosław Kaczyński jest już nie tylko dyktatorem, ale wręcz potworem, bezdusznym człowiekiem pozbawionym uczuć. Każdy jego krok jest śledzony, każdy napastowany, interpretowany w podły sposób. Już nawet sposób przywitania Jarosława Kaczyńskiego z Prezydentem RP – Andrzejem Dudą jest komentowany, oczywiście przy użyciu negatywnych epitetów, a na portalu pojawia się nagranie filmowe, z którego tak naprawdę nic nie wynika, ale przecież uczestniczący w tej brudnej grze dziennikarze wiedzą więcej.

Tabloidy donoszą tymczasem, że Agata i Andrzej Duda się rozwodzą! W innym serwisie pokazuje się tytuł „Program zemsty prezesa Kaczyńskiego”. Czy to jest ta głoszona przez opozycję zgoda? To jest ohydne! Te wszystkie ataki, również ze strony polityków obcych państw, są STEROWANE!

 

Pozostająca nadal bez wizji, bez pomysłu, bez strategii, bez paliwa Platforma Obywatelska żywi się jedynie atakami na Prawo i Sprawiedliwość. Bez tego nie istnieje!

Pani prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz robi główny temat z tego, że nie dopuści do postawienia pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy smoleńskiej na Krakowskim Przedmieściu, a wmurowaną niedawno tablicę będzie chciała zdelegalizować.

Inni za pomocą mediów atakują i kreują fałszywy obraz Ministra Obrony Narodowej – Antoniego Macierewicza. Zapewniam, że wizerunek ten nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Antoni Macierewicz to jeden z najlepszych, oddanych Polsce ministrów jakich znam. W relacjach osobistych zaś to bardzo ciepły, szczery i serdeczny człowiek.

 

Ile jadu, ile nienawiści można jeszcze wylać na Polskę, na Polaków, na Prawo i Sprawiedliwość? Gdzie jest kres tych ohydnych zachowań? Czy osoby w tym uczestniczące wreszcie się opamiętają?09:46, dariusz_wojcik_radom
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 12 kwietnia 2016
Zapowiada się długa i burzliwa sesja. Broń potrzebuje radykalnych decyzji!

Mieliśmy wczoraj Prezydium Rady Miejskiej i wygląda na to, że w najbliższy poniedziałek 18 kwietnia czeka nas długa sesja. Jej program jest mocno rozbudowany, jak informacja pojawi się w Biuletynie Informacji Publicznej, zamieszczę w całości.

O dwóch punktach obrad wspomnę teraz. Pierwsza to firmowany przez Stowarzyszenie Radomski Czerwiec 76 pomysł, który w postaci projektu uchwały trafi pod obrady, żeby rok 2016 był rokiem Radomskiego Czerwca 76. Obchodzimy w tym roku 40. rocznicę wydarzeń czerwcowych z 1976 roku, więc takie upamiętnienie byłoby jak najbardziej wskazane.

Druga sprawa, o której dziś napiszę jest o wiele bardziej kontrowersyjna. Chodzi o podwyżkę opłat za wodę w Radomiu. Nie będę wchodził w szczegóły, ale myślę, że akurat w tej kwestii czeka nas burzliwa dyskusja.

 

Nie mogę przejść obojętnie obok tematu sportowego. Dołuje moja Broń, a ściślej piłkarze tego klubu. Spadek do IV ligi jest nieunikniony, bo styl jaki prezentuje drużyna jest fatalny. Doszliśmy do takiego miejsca i momentu, że jedyną słuszną decyzją jest – moim zdaniem – podziękowanie już teraz trenerowi i większości zawodników. Sezon można dograć juniorami, którzy nie powinni spisywać się gorzej niż obecni piłkarze. Tu nie ma już na co czekać!14:31, dariusz_wojcik_radom
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 11 kwietnia 2016
Oddaliśmy hołd ofiarom Katastrofy Smoleńskiej. Tragedia musi

W szósta rocznicę Katastrofy Smoleńskiej uczciliśmy pamięć ofiar tej wielkiej tragedii. W sobotę, wraz z parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości, radnymi, leśnikami, złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem Pary Prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich oraz pozostałych ofiar katastrofy.

Uczestniczyliśmy następnie we Mszy Świętej w intencji ofiar, a w szczególności tragicznie zmarłego kapitana Artura Ziętka, nawigatora TU-154. Na zakończenie odbył się koncert słowno-muzyczny „Kwietniowy smutek o potędze huraganu” w wykonaniu Jerzego Zelnika (recytacja), Katarzyny Szary (sopran) i Roberta Grudnia (organy).

Organizatorem uroczystości był Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości z jego przewodniczącym Markiem Szarym na czele.

 

W niedzielę natomiast wraz z przedstawicielami Rady Miejskiej w Radomiu – Markiem Szarym i Janem Pszczołą, złożyliśmy kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary Katastrofy Smoleńskiej, wmurowaną we fronton budynku delegatury Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Żeromskiego 53.

Wziąłem następnie udział we wzruszających i pięknych uroczystościach głównych w Warszawie w szóstą rocznicę Katastrofy Smoleńskiej.

 

Pamięć i oddanie hołdu Parze Prezydenckiej Marii i Lechowi Kaczyńskim oraz pozostałym ofiarom katastrofy pod Smoleńskiej to oczywistość, ale przyczyny katastrofy muszą być przede wszystkim wyjaśnione, a osoby winne i odpowiedzialne za tę niewyobrażalną tragedię – ukarane! Nie może być tak, że ginie głowa Państwa, giną polskie elity, a wiele osób, szczególnie ówczesny
rząd i prezydent, udają, że nic się nie stało…

 

Jeszcze dygresja do uroczystości radomskich. Widziałem, że kwiaty pod pomnikiem Pary Prezydenckiej składał w niedzielę również prezydent Radomia – Radosław Witkowski. Mam zatem pytanie do pana prezydenta – czy podobało mu się otoczenie pomnika?

W całym mieście prowadzone były nasadzenia kwiatów, ale akurat o tak ważnym miejscu jakim jest skwer przy pomniku Pary Prezydenckiej jakby zapomniano. Ja rozumiem, że tam rosną rośliny wieloletnie, ale one zaczynają kwitnąć w maju. Rocznica katastrofy jest w kwietniu i inaczej nie będzie!

Mam nadzieję, że prezydent Radomia weźmie ten fakt pod uwagę i zmobilizuje pracowników ZUK-u, którzy najwyraźniej lekceważą swoje obowiązki.

09:11, dariusz_wojcik_radom
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 31 marca 2016
Spychologia prezydenta ws. cyrku. Negatywnie o "Tempo 30". Cykliczne konferencje.

Ze zdumieniem przeczytałem w artykule „Gazety Wyborczej” wypowiedzi pana prezydenta Radosława Witkowskiego oraz podległych mu urzędników, dotyczące konsultacji społecznych i ewentualnych decyzji w sprawie zakazu wpuszczania na teren miasta cyrków wykorzystujących w pokazach zwierzęta.

Mieszkańcy, którzy wypowiedzieli się w konsultacjach, zdecydowali większością, że są wprowadzeniem takiego zakazu. Zakaz nie został do tej pory wprowadzony, a pan prezydent próbuje przerzucić odpowiedzialność na takową na radnych Rady Miejskiej w Radomiu. A przecież to pan prezydent jest dysponentem terenów miejskich i pan prezydent, wsłuchując się w głos mieszkańców, może stosowną decyzję wydać.

Rada Miejska ma tu niewiele do powiedzenia. Owszem, może wydać w każdej sprawie opinię, ale to będzie jedynie opinia, a nie decyzja.

Mam wrażenie, że pan prezydent oraz podlegli mu urzędnicy uprawiają w tej sprawią typową spychologię. Uważam, że mieszkańcy Radomia mają w tym temacie rację, a prezydent uchyla się od podjęcia konkretnej decyzji.

 

Nie ma dnia, żeby nie docierały do mnie informacje dotyczące wprowadzonej w Radomiu strefy „Tempo 30”. Są to informacje negatywne. Mieszkańcy się denerwują, że wprowadzone zmiany absolutnie nie poprawiły bezpieczeństwa w centrum miasta, za to w dużym stopniu zdezorganizowały ruch drogowy.

Uważam, że do sprawy należy jeszcze raz wrócić, przedyskutować ją i jeśli będzie trzeba zmienić poprzednie decyzje. Naprawdę, nie znam ani jednej osoby, który pozytywnie by się wypowiedziała o strefie „Tempo 30”.

 

Jako Prawo i Sprawiedliwość rozpoczynamy niebawem cykliczne konferencje prasowe, bo w naszym mieście nie dzieje się dobrze. Zarządzanie miastem odbywa się na zasadzie PR-u, co w żaden sposób nie prowadzi do rozwoju.08:34, dariusz_wojcik_radom
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 22 lutego 2016
Zapowiada się długa sesja. Historyczny sukces Rosy!

Dziś mamy Prezydium Rady Miejskiej przed sesją, która odbędzie się za tydzień tj. 29 lutego. Na prezydium zapewne nie będziemy dyskutowali zbyt długo, ale przyszłotygodniowe obrady będą zapewne trudne i długie. Wiele zależy jednak od tego, czy ustalimy, że temat radomskiego lotniska wejdzie na najbliższą sesję, czy też zwołam sesję nadzwyczajną poświęconą tej problematyce. Zobaczymy… O szczegółach poinformuję.

 

Koszykarze Rosy odnieśli wczoraj największy sukces w historii radomskiej koszykówki. Zdobyli Puchar Polski, wygrywając decydujący mecz z aktualnym mistrzem naszego kraju – Stelmetem Zielona Góra.

To wspaniała chwila całego radomskiego sportu, ale pragnę w tym miejscu przypomnieć, że to w istocie sukces całego planu szkoleniowego i budowy odpowiednich struktur, które akurat w Radomiu funkcjonują bardzo dobrze. Mam na myśli szkolenie młodzieży we wszystkich rocznikach, a także stworzenie zespołów, które grają w trzeciej, drugiej, pierwszej lidze, no i oczywiście ekstraklasie. Żaden klub w Polsce nie może pochwalić się tak świetnie zorganizowanym zapleczem i taką siatką szkoleniową. Mam niemałą satysfakcję, że ja w tym procesie od lat uczestniczę.

Wszystkim, którzy dołożyli swoją cegiełkę, serdecznie gratuluję!08:24, dariusz_wojcik_radom
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 01 lutego 2016
Poniedziałek na sportowo

Mieszane uczucia towarzyszyły radomskim zespołom ligowym podczas minionego weekendu.

Siatkarze Czarnych przełamali niemoc  z kilku minionych kolejek i tym razem stanęli na wysokości zadania wygrywając u siebie z Łuczniczką Bydgoszcz. To bardzo ważne przełamanie, liczymy oczywiście na kolejne zwycięstwa.

Odwrotnie koszykarze Rosy. Ci spisywali się dotychczas znakomicie, osiągnęli rekord dziewięciu wygranych z rzędu w ekstraklasie i wiele wskazywało na to, że mogą zanotować i dziesiątą wygraną. Niestety, tym razem spisali się poniżej oczekiwać i przegrali na wyjeździe ze Stalą Ostrów Wielkopolski. Co ciekawe, mecz odbył się w Kaliszu, gdzie Stal gra swoje mecze w roli gospodarza. Dla mnie to dziwne i nieco mijające się z celem. Nie wyobrażam sobie, żeby Rosa musiała grać jako gospodarz mecze w Kielcach, Warszawie, czy Lublinie.

 

Ponieważ nie pisałem wcześniej to wracam do Radomskiej Gali Mistrzów Sportu. Taka uroczystość zawsze jest miła dla laureatów, kibiców i organizatorów. Tym razem także było sympatycznie, wyróżnienia trafiły w godne ręce.

09:35, dariusz_wojcik_radom
Link Dodaj komentarz »
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 78